Föreläsningar om det romska språkets historia, utveckling och dagens verieteter och dialekter

Mirsad Sahiti som är verksamhetssamordnare i Romska Språkcentralen och är utbildad samtalsledare och föreläsare i ämnet: "Våld - ur barnens perspektiv". Han föreläser och kompetensutvecklar även  i ämnena: "Romsk historia och minoritetstatus" och "Romani - ett natinonell minoritetsspråk".

Välkomna att kontakta honom angående föreläsningar: mirsadsahiti@romskasprakcentralen.se

 

Nedan kan du läsa en liten del ur hans föreläsningar om det romska språket.

Ursprung

 • Proto-romani (före ankomsten till Europa)

  Teorin är att Proto-romani, Sanskrit (Old Indic period) förändrades till prakrit under Middle Indic period (200 f.kr till 700 e.kr) genom att främst ljudkombinationer förenklades.

  Från sanskrit utvecklades ”sarpa” (rp) under perioden Prakrit till ”sappa” och sedan till ”sap” på romani idag. (sap=orm)

  Ordet ”tapta” i sanskrit blev ”tatta” på Prakrit och ”tato” på romani idag. (tato=varm)

  Språkforskare menar att det är uppenbart att proto-romani var en del av de indiska språken under övergångsperioden till New Indic period runt 800-talet.

 • Tidig romani (den bysantiska riket)

  Romani förändrades dramatiskt till följd av kontakt med den bysantinska grekiskan. Det finns mer information om denna fas av romani, än om proto-romani. Även om det inte dokumenteras finns många tidiga former av romani ord i dagens varieteter eller dialekter av romani. Till exempel finns olika former av ordet "dag": dives, dies, zis, give, gijes ... varav den äldsta av alla dessa former är ”dives”, eftersom den är ligger närmre det indiska ”divasa”.

  Vi antar att tidiga romanin talades i det bysantinska riket, men också i Anatolien och på Balkan. Grekiskan influerade romanin starkt, men även ett flertal iranska och armeniska ord i togs upp i den tidiga romanin. Dessa kan bero på att romer förflyttade sig genom Armeniskt och Iranskt territorium, men det kan också bero på att det bysantinska rikets territorium hade invånare som talade dessa språk.

 • Moderna romani dialekter (från 14-1500-talet och framåt)

  När det bysantinska rikets föll började människor emigrera till Central- och Västeuropa, däribland romerna. Härefter utvecklas många skillnader i romani som nu talades i olika Europeiska länder. Romanin påverkades fonologiskt, morfologiskt och lexikalt. Utvecklingen berodde på vilka kontaktspråk man hade. Exempelvis skillnaderna i turkiska, rumänska, ungerska, tyska, svenska eller olika slaviska språk har format romani-dialekter väldigt olika. Dokumentationen av romani påbörjades under 1700-talet och man publicerade då korta ordlistor och meningar. Under 18- och 1900-talet blev de första grammatik- och ordböckerna publicerade.

  Tidiga klassificeringar av dialekter baserades på kontakterna med Valakiska språk (rumänska) och romani delades då in i Vlax- och icke-Vlax-dialekter.

© Romska Språkcentralen